Eindgebruikersovereenkomst MijnZorgApp, Mei 2018

Gebruiksvoorwaarden & Privacyverklaring MijnZorgApp

1. Algemeen

1. MijnZorgApp en al haar diensten wordt u aangeboden door The Health Train BV. U kunt deze gebruiken om uw huiswerkopdrachten en afspraken van uw praktijk te raadplegen.

2. Door het doorlopen van de inlogprocedure verklaart u akkoord te zijn met deze gebruiksvoorwaarden en de privacy bepaling van The Health Train BV.

3. The Health Train BV heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden en privacy bepaling te wijzigen, zonder u daarvan op voorhand in kennis te stellen. Als u opnieuw inlogt wordt u gevraagd worden de nieuwe voorwaarden te accepteren.

4. Uw account is persoonlijk en niet overdraagbaar, u bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van uw inlog gegevens en voor de opgeslagen data.

5. Het is niet toegestaan om bestanden, gegevens en/of materialen te verveelvoudigen of na te maken.

2. Privacybepaling

1. The Health Train BV hecht groot belang aan het beschermen van uw persoonsgegevens, waaronder ook (para)medische gegevens (zoals de oefenresultaten van uw huiswerkopdrachten).

2. The Health Train BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen om onrechtmatige verwerking te voorkomen.

3. The Health Train BV respecteert daarbij alle van toepassing zijnde wettelijke regels, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

4. U geeft The Health Train BV toestemming de navolgende gegevens te bewaren en voor uzelf cq uw praktijk toegankelijk te maken: uw naam en contactgegevens, uw huiswerkopdrachten, uw BSN nummer, uw adres, uw geboortedatum, uw oefenresultaten en documenten die worden geüpload in het systeem door de therapeut of de cliënt. Uw therapeut maakt deze gegevens van u onderdeel van uw behandelplan.

5. U geeft The Health Train BV toestemming om uw (para)medische gegevens, zoals de oefenresultaten van uw huiswerkopdrachten in het (para)medisch dossier van uw eigen praktijk door uw praktijk op te laten slaan.

6. The Health Train B.V. maakt gebruik van analyse software om het gebruik van deze app te monitoren. The Health Train B.V. verzamelt van u de navolgende gegevens: type en besturingssysteem mobiele telefoon. Deze gegevens gebruikt de The Health Train B.V. om het gebruik van de App te verbeteren. Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden geeft u hiervoor toestemming aan The Health Train.

7. The Health Train BV helpt mee aan wetenschappelijk onderzoek om de zorg te verbeteren. U geeft toestemming aan The Health Train BV uw gebruiksdata (hoe vaak u oefent en wanneer) zonder (pseudo) anonimisering te delen met de onderzoekers van e-Exercise, uitsluitend als u bent benaderd om mee te doen aan onderzoek en daarmee hebt ingestemd. Zonder expliciete toestemming van de patiënt zal The Health Train BV nooit gebruiksdata delen met derden, en altijd de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgen.

8. Als u toestemming aan The Health Train BV heeft gegeven om uw gebruiksdata te delen met de onderzoekers van e-Exercise dan zullen hun onderzoekers u per email en/of telefonisch contacten om hier evaluatie en/of feedback vragen over te stellen.

3. Licentie aan gebruikers

1. The Health Train B.V. verleent de gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de bestanden en software die ter beschikking worden gesteld te gebruiken. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, software, gegevens en/of materialen te verveelvoudigen of na te maken.

4. Intellectuele eigendom

1. De gebruiker erkent en stemt ermee in dat de MijnZorgApp gegevens en bestanden bevat die eigendom zijn van The Health Train B.V. en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooirechten.

2. Door in te loggen, noch op andere wijze worden intellectuele eigendomsrechten overgedragen en/of verleend aan de gebruiker.

3. De gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op intellectuele eigendomsrechten van The Health Train B.V..

5. Staken diensten

1. Indien de gebruiker in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of The Health Train B.V. anderszins schade toebrengt, heeft The Health Train B.V., in aanvulling op de andere rechtsmiddelen die The Health Train B.V. ten dienste staan, het recht het gebruikersprofiel tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen en te weigeren om diensten te verlenen.

2. The Health Train B.V. kan op elk gewenst moment, zonder opgaaf van redenen, een account van gebruiker stopzetten of verwijderen.

6. Wederzijdse meldplicht

1. The Health Train BV en u zijn indien deze wetenschap krijgen van ongeautoriseerd gebruik toegang of verwerking van uw persoonsgegevens verplicht elkaar per direct in kennis te stellen van het lek, zijn aard en omvang. The Health Train BV zal in voorkomend geval uw praktijk verzoeken u per direct in kennis te stellen. U zult per direct uw praktijk in voorkomend geval hiervan in kennis stellen.

7. Opzeggen

1. Alleen de praktijk kan uw account voor u opzeggen bij The Health Train BV. Indien u geen gebruik meer wenst te maken van de Huiswerkoefeningen en/of de MijnZorgApp kunt u zich afmelden door dit aan te geven bij uw praktijk. U kunt bij uw praktijk een verzoek tot vernietiging van uw (para)medische gegevens indienen. Voor verzamelde (para)medische gegevens geldt echter een wettelijke bewaartermijn.

8. Links

1. De MijnZorgApp bevat links naar websites van derden. The Health Train B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid daarvoor.

9. Aansprakelijkheid

1. The Health Train BV doet alles wat in haar vermogen ligt om Huiswerkoefeningen en/of de MijnZorgApp voor cliënt beschikbaar te maken en te houden, The Health Train BV garandeert echter niet dat Huiswerkoefeningen en/of de MijnZorgApp zonder onderbreking of foutloos werkt. Cliënt kan geen rechten ontlenen aan het gebruik van Huiswerkoefeningen en/of de MijnZorgApp.

2. The Health Train BV is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan of verband houdt met handelingen van u of uw praktijk (behandelaar) door het gebruik van Huiswerkoefeningen en/of de MijnZorgApp.

3. The Health Train BV is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan of verband houdt met het gebruik van uw eigen hardware en/of software.

4. U bent verantwoordelijk voor het juiste gebruik van Huiswerkoefeningen en/of de MijnZorgApp en u zult geen wijzigingen zodanig toebrengen in de software dat deze de werking van de software belemmert en/of schade voor The Health Train BV kan ontstaan.

5. Schade aan diensten van The Health Train BV door u ontstaan zullen in voorkomend geval op u worden verhaald

6. Huiswerkoefeningen en/of MijnZorgApp bevat links naar websites van derden. The Health Train BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid daarvoor.

10. Overige bepalingen

1. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2. In het geval van een geschil, zullen u en The Health Train BV trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het reglement mediation van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te 's-Gravenhage, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van mediation.

3. Voor zover enig geschil niet met behulp van mediation kon worden opgelost, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.